Amager Jazzklub

Referat af Generalforsmaling 1. april 2016


Kære medlem !

Hermed referatet fra vores generalforsamling, den største nyhed er nok at vi besluttede at hæve kontingentet til 250: kr pr. person, indbetalings muligheder samt anden orientering følger i næste mail.

---

Amager Jazzklub

Referat af generalforsamling d. 1. april 2016 på loftet Øresundsvej


1 Valg af dirigent: Sven Madsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med korrekt varsel. Kirsten Haugaard blev valgt som referent.


2, Formandens beretning: Formandens beretning blev godkendt med akklamation. Formanden sluttede med at takke Kamma, som ønsker at fratræde af helbredsårsager, for en god indsats og godt samarbejde i årenes løb.


3. Fremlæggelse af årsregnskab: Carl-Johan fremlagde årsregnskabet, der blev godkendt. Generalforsamlingen ønskede dog, at udgifterne til 20 års fødselsdagen fremstod som en selvstændig postering.


4: Forslag fra medlemmer og bestyrelse: Der var ingen forslag fra medlemmer. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet blev hævet til 250 kr. pr. år.

 

5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsens forslag om kontingent på 250 kr. blev godkendt.


6. Fremlæggelse af budget: Else fremlagde budgettet for 2016, som udviser et underskud på ca. 46.000 kr., hvilket skyldes nedsat tilskud fra stat og kommune.


7. Valg af bestyrelse: Carl-Johan Haugaard modtog genvalg som kasserer. Nyvalgte til bestyrelsen blev Lars Christensen og Christian Teisen. Suppleanterne Knud Stoner og Ivan Berggren modtog genvalg.


8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Carsten Koch modtog genvalg som revisor og Sven Madsen modtog genvalg som revisorsuppleant.


9. Eventuelt: Maden var på bordet og klokken mange, så der var ingen, der havde lyst til debat.

Formanden takkede for det store fremmøde og ”god ro og orden”-


Hilsen Bestyrelsen/ Else

Amager Jazzklub

kontakt@amagerjazzklub.dk

www.amagerjazzklub.dk

Copyright © Amager Jazzklub